بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از ساختمان کنترل تونل توحید 90/05/17

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از ساختمان کنترل تونل توحید 90/02/10

مراسم افتتاح تونل توحید 88/12/11 سما/فارس

مراسم افتتاح تونل توحید 88/12/11 فارس/مهر