قدردانی از تلاشگران پروژه پل جوادیه 89/09/02

مراسم افتتاح پل جوادیه 89/08/23

مراسم افتتاح پل جوادیه 89/08/23

مراسم افتتاح پل جوادیه 89/08/23

مراسم افتتاح پل جوادیه 89/08/23

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پل جوادیه 89/08/19

پل جوادیه 89/07/24

بازدید نمایندگان مجلس شورا از پل جوادیه 89/07/19

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از پل جوادیه 89/07/18

بازدید اعضای شورای شهر تهران از پل جوادیه 89/07/17

کنفرانس خبری پروژه پل جوادیه 89/06/28

پل جوادیه 89/06/24

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار و خبرنگاران از پل جوادیه 89/03/30

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پل جوادیه 89/01/22

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پل جوادیه 89/01/09

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از پل جوادیه 89/01/05