11/27/2015 - جمعه 6 آذر 1394

ورود اعضا

ارزیابی دریاچه خلیج فارس 94/04/02

دریاچه خلیج فارس ( چیتگر) 93/06/04

مهمان های تازه وارد دریاچه 92/09/26

افتتاح فاز نخست دریاچه شهدای خلیج فارس 92/02/15

دریاچه چیتگر 92/02/02

دریاچه چیتگر 92/01/29

بازدید دکتر شریفی از چیتگر 92/01/21

دریاچه چیتگر 92/01/18

بازدید دکتر شریفی از دریاجه چیتگر 92/01/11

دریاچه چیتگر 92/01/07

بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 91/12/16

بازدید دکتر حسینی از دریاچه چیتگر 91/11/30

دریاچه چیتگر 91/11/08

بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 91/10/26

دریاچه چیتگر 91/09/21

دریاچه مصنوعی چیتگر 91/07/25

دریاچه چیتگر 91/06/05

بازدید دکتر شریفی از پروژه دریاچه چیتگر 91/06/04

دریاچه چیتگر 91/05/04

بازدید دکتر شریفی از چیتگر، کاروانسراسنگی1، خرازی، کارخانه سگمنت سازی 91/03/24

دریاچه چیتگر و بند انحرافی 91/03/17

بازدید شهردار بشکک از دریاچه چیتگر 91/01/31

بند انحرافی رودخانه کن به دریاچه چیتگر 90/12/07

دریاچه چیتگر 90/11/19

دریاچه چیتگر 90/10/05

دریاچه چیتگر 09/08/90

بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 90/08/05

بازديد دكتر حسيني و دكتر شريفي از درياچه چيتگر 90/06/15

بازدید دکتر قالیباف از دریاچه چیتگر 90/05/19

بازدید دکتر قالیباف از دریاچه چیتگر 90/04/08

بازدید دکتر حسینی 90/02/18

89/10/28

کلنگ زنی 89/07/03