مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه رسالت - یاسینی 89/11/30

تقاطع غیر همسطح بزرگراه رسالت - یاسینی 89/11/16

تقاطع غیر همسطح بزرگراه رسالت - یاسینی 89/11/12

تقاطع غیر همسطح بزرگراه رسالت - یاسینی 89/06/08