مراسم افتتاح پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام با حضور شهردار تهران و مدیران ارشد شهرداری 91/05/31

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/24

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار و اصحاب رسانه از بزرگراه یادگارامام 91/05/24

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/23

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/22

بازدید دکتر شریفی قائم مقام شهردار از پروژه یادگار امام 91/05/23

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/18

بازدید دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/16

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/11

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/05/02

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/04/06

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/03/18

جلسه و بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران در خصوص ادامه بزرگراه یادگار امام 91/02/27

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/02/24

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از ادامه بزرگراه یادگار امام 91/02/10

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/02/09

بازدید اعضای شورای شهر تهران از ادامه بزرگراه یادگار امام 91/02/01

بازدید دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار از ادامه بزرگراه یادگار امام 91/01/14

ادامه بزرگراه یادگار امام 91/01/07

بازدید دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار از ادامه بزرگراه یادگار امام 90/12/23

ادامه بزرگراه یادگار امام 90/12/16

ادامه بزرگراه یادگار امام 90/12/07

ادامه بزرگراه یادگار امام 90/12/02

ادامه بزرگراه یادگار امام 90/10/27