مراسم افتتاح پروژه زیرگذر بهشت زهرا 89/12/23

زیرگذر بهشت زهرا 89/11/04

زیرگذر بهشت زهرا 89/10/28

زیرگذر بهشت زهرا 89/10/07

زیرگذر بهشت زهرا 89/08/04