مراسم بهره برداری از پل های تقاطع های غیرهمسطح کاروانسراسنگی1و2 - 95/10/18

کاروانسراسنگی 1 - 95/09/30

کاروانسراسنگی 1 - 95/08/02

کاروانسراسنگی 1 - 94/12/09

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و هیات همراه از کاروانسراسنگی1 - 94/11/05

کاروانسراسنگی 1 - 94/06/09

کاروانسرا سنگی1 - 94/04/07

بهره برداری از پل اتصال بزرگراه های فتح و شهید لشگری - کاروانسراسنگی1 - 93/07/17

کاروانسراسنگی1 - 93/06/04

کاروانسراسنگی 1 - 93/03/20

کاروانسرا سنگی1 - 92/11/05

کاروانسرا سنگی1 - 92/06/09

کاروانسرا سنگی1 - 92/03/20

کاروانسرا سنگی1 - 91/10/10

کاروانسرا سنگی1 - 91/08/07

کاروانسرا سنگی1 - 91/05/07

بازدید دکتر شریفی قائم مقام شهردار تهران از پروژه های کاروانسراسنگی1 ، خرازی و دریاچه چیتگر 91/03/24

کاروانسرا سنگی1 - 91/03/22

کاروانسرا سنگی1 - 90/11/18

پروژه کاروانسرا سنگی1 - 90/06/13

بازدید دکتر قالیباف از کاروانسرا سنگی1 - 90/05/26

بازدید مدیرعامل سازمان مهندسی از پروژه کاروانسراسنگی1- 90/05/02

کاروانسراسنگی 1 - 89/10/22

کاروانسراسنگی 1 - 89/09/22

کاروانسراسنگی 1 - 89/09/02

کاروانسراسنگی 1 - 89/02/21