اجرای تست دود و حریق در تونل امیرکبیر 94/06/31

بازدید مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار) از تونل جنوبی امیرکبیر 94/02/15

مراسم آغاز بهره برداری از تونل امیرکبیر 93/02/22

تونل امیرکبیر 93/02/07

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار)و اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از تونل امیرکبیر 93/01/27

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از تونل امیرکبیر 93/01/19

تونل امیرکبیر 92/12/12

آسفالت تونل امیرکبیر 92/11/14

تونل امیرکبیر 92/11/07

تونل امیرکبیر 92/10/30

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار)از تونل امیر کبیر 92/10/04

تونل امیر کبیر 92/09/30

تونل امیرکبیر 92/09/17

تونل امیرکبیر 92/07/29

تونل امیرکبیر 92/07/07

تونل امیرکبیر 92/07/01

تونل امیرکبیر 92/06/04

تونل امیرکبیر 92/04/22

تونل امیرکبیر 92/03/13

تونل امیرکبیر 92/01/27