مراسم افتتاح همزمان پل تقاطع باکری-لاله، پل تقاطع یادگار-دامپزشکی و 9 پروژه خاکریزآب واقع در بزرگراه باکری 90/02/31

بزرگراه باکری (پل لاله) 89/11/17

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از بزرگراه باکری (پل لاله) 89/11/04

بزرگراه باکری (پل لاله) 89/10/28

89/10/07

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه بزرگراه باکری (پل لاله) 89/08/19