مراسم افتتاح پل دسترسی غربی برج میلاد با حضور شهردار تهران و مدیران ارشد شهرداری 91/04/05

پل دسترسی غربی برج میلاد 91/04/03

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پل دسترسی غربی برج میلاد 91/03/07

پل دسترسی غربی برج میلاد 91/02/23

پل دسترسی غربی برج میلاد 91/02/09

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پل دسترسی غربی برج میلاد 91/02/03

پل دسترسی غربی برج میلاد 91/01/23

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پل دسترسی برج میلاد 91/01/21

پل دسترسی غربی برج میلاد 91/01/06

پل دسترسی غربی برج میلاد 90/12/23

پل دسترسی غربی برج میلاد 90/12/13

پل دسترسی غربی برج میلاد 90/10/19

پل دسترسی غربی برج میلاد 90/08/28

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه پل دسترسی غربی برج میلاد 89/10/21

پروژه احداث پل دسترسی غربی برج میلاد 89/07/13